Letölthető változat: Általános Szerződési Feltételek

A Haris Travel Club Kft.
(továbbiakban: Haris Travel)
Székhely: 1106 Budapest, Juhász u. 25-27.
Iroda: 1075 Budapest, Károly krt. 11.
Tel.: (1) 317-2354; 327-0793, Fax: (1) 317-8613
Cégjegyzék száma: 01-09-365503
Adószám: 10979800-2-42
Nyilvántartási száma: R-1153/95/99
Vagyoni biztosítéka: 156.000.000,- Ft,
melyet a COLONNADE Insurance (Europe) Magyarországi
Fióktelepe garantál. (címe: 1143 Bp., Stefánia út 51.)

Felügyeleti szerv:
Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai,
Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály
Idegenforgalmi és Közraktározás-felügyeleti Osztály
Cím: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.
Postacím: 1534 Budapest BKKP, Pf.: 919

1. A Ptk. vonatkozó rendelkezése, valamint a 281/2008 (XI.28.) Korm. rendelet alapján az utazási szerződés létrejön, ha az Utas az utat írásban megrendelte, ezzel egyidejűleg az utazási feltételeket, és a részvételi díjban foglalt szolgáltatásokat megismerte és írásban elfogadta, valamint az előleget befizette.

2. Az előleg, ill. a teljes részvételi díj befizethető a Haris Travel irodájában személyesen vagy banki átutalással, illetve készpénzes befizetéssel az Utazási Szerződésben megjelölt bankszámlaszámra. Céges számlára vonatkozó igényt (név, cím, adószám) kizárólag az előleg befizetéséig tudunk elfogadni. Banki kiegyenlítés esetén az utas nevét, a vele utazók számát és a PROGRAM NEVÉT is fel kell tüntetni.

Az előzetes férőhely és részvételi díj egyeztetésének elmulasztásából adódó kellemetlenségekért a Haris Travel nem vonható felelősségre és irodánkat nem terheli szerződéskötési kötelezettség.

Az Utazási Szerződés a Részvételi díj / előleg befizetésével és az ÁSZF egyidejű elfogadásával (aláírásával) lép életbe.

3. Az utazáshoz szükséges a Haris Travel által kibocsátott, személyre szóló Utazási szerződés megkötése, melynek elidegeníthetetlen részét képezik:
– Tudnivalók, információk
– Visszaigazolás
– Pénzügyi visszaigazolás
– Az utazás programja

4. Az Utas köteles az utazásra vonatkozó mindenkori jogszabályokat, előírásokat (pl. útlevél-, vám-, deviza jogszabályok, egészségügyi előírások, védőoltások stb.) betartani, valamint a fogadó ország törvényeit tiszteletben tartani. Ezek megszegéséből, elmulasztásából eredő károk, költségek közvetlenül az Utast terhelik. A hazaitól eltérő, egzotikus állat- és növényvilág óvatosságra int!

5. Kérjük, hogy útlevelük érvényességét még a jelentkezés előtt ellenőrizzék! Egyes országokba a beutazást csak úgy engedélyezik, ha az útlevél a beutazástól számítva még legalább 6 hónapig érvényes! Amennyiben az utazáshoz vízum szükséges, annak költsége és ügyintézési díja a részvételi díjon felül fizetendő. A Haris Travel kizárólag magyar állampolgárok számára vállalja a vízumügyintézést. A Haris Travel csak akkor vállalja az ügyintézést, ha az ahhoz szükséges okmányok, fényképek és kitöltött adatlapok a megadott határidőig megérkeznek irodánkba. Elutasított vízumkérelem esetén, a befizetett vízumdíj és ügyintézési díj nem visszatéríthető. Amennyiben a vízum beszerzése kizárólag egyénileg oldható meg, azt külön jelezzük. A vízum díjának esetleges emelkedését nem áll módunkban átvállalni.

6. A részvételi díj a meghirdetett programokban szereplő szolgáltatások árát, az eljárási díjat, illetve szervezési költséget, valamint a COLONNADE BBP biztosítást és az ÁFA-t tartalmazza. A részvételi díjban nem szereplő, de külön fizetendő díjak (pl. vízumdíj, repülőtéri illeték, útlemondási biztosítás, belső repülések díjai stb.) a Visszaigazoláson és a Programleírásban szerepelnek.

7. Az utazási szerződés megkötésekor előleg fizetendő, amely csoportos utazásoknál a mindenkori teljes részvételi díj összegének 40 %-a, kerekített összegben. Az Utas köteles a részvételi díj fennmaradó részét (hátralék), továbbá a kapcsolódó szolgáltatások árát (belföldi repülőjegyek, félpanzió, vízumdíj, egyes fakultatív programok stb. – amelyek a Visszaigazoláson szerepelnek) az utazás megkezdése előtt legkésőbb 30 naptári nappal kiegyenlíteni!

A Haris Travel a hátralék befizetéséről az Utast külön nem értesíti, a dátum szerepel az Utazási Szerződésben. A hátralék befizetés elmulasztása esetén a Haris Travel a megrendelést lemondottnak tekintheti és jogában áll a 12. pontban feltüntetett bánatpénzt felszámolni az Utasnak. (Viszonteladó – utazási irodán – keresztül történt foglalásnál is!)

10.000,- Ft/fő részvételi díj alatt, illetve 30 napon belüli jelentkezés esetén a teljes részvételi díj egy összegben fizetendő!

8. Árváltozás: az Utazási Szerződés megkötése után, a teljes részvételi díj legfeljebb az utazást megelőző 20. napig változhat. A díj emelésére kizárólag a szállítási költségek (beleértve az üzemanyag költséget is), az egyes szolgáltatásokkal kapcsolatos adók, illetékek, egyéb kötelező terhek (pl. repülőtéri illeték, kikötői illeték); valamint az előzetesen meghatározott minimális utaslétszám (a „Visszaigazolás” minden esetben tartalmazza) hiánya, vagy a deviza árfolyamának változása miatt, a költségek emelkedésének mértékével arányosan kerülhet sor. A díjemelést és annak indokát a Haris Travel írásban közli az Utassal.

9. Amennyiben a 8. pontban meghatározott okok következtében az árváltozás a részvételi díj 8 %-át meghaladja, úgy az Utas 3 napon belül a szerződéstől írásban elállhat, és a már befizetett díjat a Haris Travel teljes egészében visszatéríti számára. További kártérítési igényt az Utas elállása kapcsán a Haris Travel nem vesz figyelembe.

10. A Haris Travel az utazáshoz szükséges minimum létszám (a „Visszaigazolás” tartalmazza) hiányában az utazás megkezdése előtti 20. napig a szerződéstől elállhat. Ez esetben:
– az Utas választhat másik programot vagy
– a Haris Travel visszatéríti a részvételi díjat az érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamat időarányos részével együtt, 8 munkanapon belül visszatéríti.

11. A Haris Travel fenntartja a jogot, hogy előre nem látható okok miatt, indokolt esetben a szállodai elhelyezést azonos kategórián belül megváltoztassa, a programok sorrendjét felcserélje, vagy az eredetinél magasabb színvonalú szolgáltatást nyújtson.

Fakultatív kirándulás: amennyiben az előre, Ft-ban befizetett fakultatív program a minimális létszám hiánya vagy a helyi körülmények miatt elmarad, annak ellenértékét egyéb követelési igény kizárása mellett, a Haris Travel maradéktalanul visszatéríti.

12. Az utas az utazás megkezdése előtt az Utazási Szerződéstől – írásban (e-mail, telefax) tett nyilatkozattal – bármikor elállhat. Amennyiben az Utas a Szerződéstől a tervezett utazás időpontja előtt 60. napon belül áll el, a Haris Travel részére, a teljes részvételi díj %-ában a következő bánatpénzt köteles fizetni:
– 60-46 napon belüli lemondás esetén 10 %
– 45-36 napon belüli lemondás esetén 25 %
– 35-21 napon belüli lemondás esetén 40%
– 20-11 napon belüli lemondás esetén 70 %
– 10 napon belüli lemondás esetén, vagy ha lemondás nélkül nem vesz részt az utazáson: 100 %

1 napos kirándulások esetén:
– 20-11 napon belüli lemondás esetén 25 %
– 10-3 napon belüli lemondás esetén 50 %
– 2 napon belüli lemondás esetén, vagy ha lemondás nélkül nem vesz részt az utazáson: 100 %

60 napon belüli lemondás esetén az útlemondási biztosítás összege nem visszatéríthető. Abban az esetben, ha a felmerült költségek összege meghaladja a fenti költségekben megjelölt útlemondási díjat, úgy az Utas(oka)t, ill. a szerződött felet terheli a többletköltség. Amennyiben légitársaságokkal, külföldi szolgáltatókkal kötött szerződések 60 napnál korábbi teljesítést írnak elő utazási irodánknak, abban az esetben egyedi bánatpénz és fizetési határidők kerülnek megállapításra. Az esetenkénti eltérésekről a Visszaigazolásban adunk pontos tájékoztatást.

Lemondási időpontnak azt a napot tekintjük, amikor az Utas írásban (e-mail, telefax) tett útlemondása irodánkba megérkezik. (A költségek megállapításánál a határidőbe a lemondás napja beleszámít, de az utazás első napja nem!)

Amennyiben az utas saját, gyermeke, szülője vagy házastársa hatósági, orvosi, vagy kórház által igazolt utazásképtelenséggel járó betegsége, elhalálozása miatt nem vesz részt az utazáson, akkor a biztosító az alap részvételi díjat, a probléma kivizsgálása és jogossága után, az önrész (kb. 20%) és a stornó biztosítás árának levonása után visszatéríti.

A jogosultság elbírálása a biztosító társaság hatásköre. A részletes szabályzat megtekinthető irodákban, és a www.colonnade.hu honlapon. A stornó biztosítás csak az utazás megkezdése előtti napig érvényes. Az utazásképtelenséget előidéző esemény bekövetkeztét követő 24 órán belül a biztosított köteles a Haris Travelnek bejelenteni.

13. A meghirdetett csoportos utazásoktól eltérő, egyéni kéréseket kizárólag felár ÉS kezelési költség (10.000,- Ft/foglalás) felszámítása mellett vállaljuk. A kezelési költség akkor sem igényelhető vissza, ha az egyéni kérésre vonatkozó árajánlat / szolgáltatás nem kerül megrendelésre.

14. Módosítási költségek
Autóbuszos utazások esetén, 60 napon kívül történő utak közötti átfoglalás, BBP-módosítás kezelési költsége: 5.000,- Ft/foglalás.

Repülős utazások esetén a névmódosításnak költségvonzata légitársaságonként változó (pl. úti okmánytól eltérő név módosítása)!

60 napon belüli program, időpont módosítása lemondásnak minősül, ezekben az esetekben a 12. pontban leírtak az irányadók!

15. Az Utas jogosult az utazási szerződésből fakadó részvételi jogát harmadik személyre átruházni, az alábbi feltételekkel:
– csak olyan személy részére lehetséges, aki megfelel az utazási szerződésben meghatározott utazási feltételeknek.
– aki az utazási szerződés feltételeit aláírásával elfogadja.
– az esetlegesen felmerülő többletköltségeket (pl. repülős utak
esetében új jegykiállítás, névmódosítási költség stb.) megfizeti.
Az átruházás kizárólag írásban, a Haris Travel engedélyével lehetséges.

16. A szerződésszegéssel okozott felelősségét, illetve a személyiségi jogsértésért járó sérelemdíj mértékét az Utazási Szerződésről szóló Kormányrendelet 12. §-ának 2. bekezdésében foglaltaknak megfelelően korlátozza.

17. A Haris Travel a szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítéséért akkor is felel, ha a szolgáltatásokat közreműködő partnerei útján teljesíti, kivéve ha a szolgáltatás közreműködőjének felelősségét jogszabályban meghatározott nemzetközi egyezmény korlátozza. Mentesül a Haris Travel a felelősség alól, ha a hibátlan teljesítés érdekében bizonyíthatóan úgy járt el, ahogyan az adott esetben az tőle elvárható volt (PTK).

18. Autóbusszal történő utazás során előforduló (az autóbusz műszaki meghibásodása, időjárási-, útviszonyok, határátlépés stb.) jelentős késés esetén, a Haris Travel kötelessége – a lehetőségek figyelembevétele mellett – intézkedni a hiba elhárításáról. Célszerűségi megfontolásokból irodánk az útvonal változtatás jogát fenntartja.

19. Repülőgéppel történő utazások esetén az adott légitársaság utazási feltételei érvényesek. Ezeknél a 2005. évi VII. tv. 260/2004/EK rendelet, valamint a 25/1999. (II.12.) Kormányrendeletben foglaltak az irányadók. Az esetleges visszautasított beszállásért, a járatok törléséért vagy késésekért, járat-, menetrend-, repülőgéptípus-, vagy légitársaság változásért, poggyászkárokért és poggyászkésésekért, továbbá késedelmes repülőindulásból adódóan elmaradt programok miatt a Haris Travelt nem terheli felelősség. Utasaink kizárólag közvetlenül tudják érdekeiket érvényesíteni a különböző légi-, vasúti-, vízi-, közúti szolgáltatókkal szemben. Erre vonatkozó rendeletek: 1371/2007/EK, 392/2009/EK, 1177/2010/EU, 260/2004/EK, továbbá a Montreali Egyezmény, valamint az 1986. évi. II. törvényben kihirdetett Berni (COTIF) Egyezmény.

Irodánknak a perrendtartás értelmében (1952. évi III. törvény – a polgári perrendtartás) nincs jogosultsága az Utas(ok) nevében eljárni, de az ügyintézésben segítséget nyújtunk.

20. A szolgáltatással szembeni kifogásokat minden esetben haladéktalanul jelezni kell a helyszínen az idegenvezetőnknek / utaskísérőnknek, aki köteles a kifogást jegyzőkönyvben rögzíteni és annak egy példányát az Utasnak átadni. Az idegenvezető / utaskísérő a felmerült problémákról, kifogásokról a Haris Travelt tájékoztatja és megteszi a szükséges intézkedéseket. Az esetleges kárigényt, a hazaérkezést követő 3 munkanapon belül írásban kell közölni a Haris Travellel, mellékelve hozzá a helyszínen felvett jegyzőkönyv eredeti példányát. A Haris Travel a kárigény jogosultságát felülvizsgálja és álláspontjáról 30 napon belül tájékoztatja az Utast.

21. A Haris Travel által szervezett utazásokkal kapcsolatban felmerülő vitás kérdésekben a felek előnyben részesítik a közös megegyezésre való törekvést. Amennyiben ez nem vezet eredményre, akkor a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény értelmében, kifogásaikkal a területileg illetékes járási hivatalhoz (elérhetőség: http://jarasinfo.gov.hu), a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz (1011 Budapest, Fő utca 44-50, központi postafiók címe: 1440 Budapest, Pf. 1., http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium) fordulhatnak.

22. A Haris Travel által meghirdetett utazások részvételi díja a baleset, betegség, és poggyász-biztosítás (BBP) díját tartalmazza. A kedvezményes csoportos útlemondási biztosítást a részvételi díjon felül kell megkötni, mely a részvételi díjra, repülőjegyekre, repülőtéri illetékekre, belső repülőjegyekre és az egyágyas felárra terjed ki. A Haris Travel az útlemondási biztosítás vonatkozásában a COLONNADE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe biztosító Kalkulált útlemondási biztosítási szabályzata szerint jár el.

23. Az Utasok kötelesek gondoskodni saját poggyászuk őrzéséről. Utastérben hagyott vagyontárgyakért nem vállalunk felelősséget. A csomagtérben elhelyezett poggyászoknak szállításból adódó kár esetén a PTK. vonatkozó előírásai az irányadók. Ilyen esetben a helyszínen haladéktalanul jegyzőkönyvben kell rögzíteni a káreseményt.

24. Az Utas által megfizetett, de saját elhatározásából az utazás során igénybe nem vett programok és szolgáltatások után kártérítés nem jár, és az egyéni kezdeményezés nem zavarhatja a társasutazás menetét, programjait!

25. Az utazás során az Utas által harmadik személynek okozott kárért közvetlenül az Utas a felelős.

26. A Haris Travel haladéktalanul felbontja a szerződést (kizárhatja az utazásból) azzal az Utassal, aki nem tartja magát a szerződésben foglaltakhoz, illetve magatartásával figyelmeztetés ellenére is zavarja a program menetét, veszélyezteti Utastársai nyugalmát, érdekeit, biztonságát. Ilyen esetben az igénybe nem vett szolgáltatások után kártérítés nem igényelhető, valamint a korábban történő hazautazásból eredő többletköltség az Utast terheli (pl. repülőjegy módosítás, új repülőjegy kiállítás stb.).

27. Természeti csapás, szélsőséges időjárási viszonyok, háború, politikai konfliktus, sztrájk, járvány, nemzetközi események, hivatalos politikai látogatások stb. (azaz vis maior), valamint légitársaságok által egyoldalúan kötött és érvényes felelősségi korlátozások miatt elmaradt, meghiúsult szolgáltatások, olyan események, amelyek miatt egyik felet sem terheli felelősség, mivel saját akaratuktól függetlenül következtek be.

28. Utas nyilatkozat:
A 2007. évi CXXVII. Tv. 2011. 01. 01-től hatályos módosításában szereplő, 206. § alapján: büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a megrendelt szolgáltatásokat
1 nem adóalanyként vagy nem adóalanyi minőségben (azaz Utasként)
1 adóalanyként saját nevemben és javamra, tehát végső felhasználónként (azaz Utasként)
1 adóalanyként saját nevemben, de más javára (azaz nem Utasként) veszem igénybe.

Ezen általános szerződési feltételek a 2017. március 1. után kötött valamennyi utazási szerződésre, a Haris Travel által szervezett társasutazásra érvényesek.